ทันตแพทย์

ทพ.มงคล ทวีปรังษีพร

ทันตกรรมศัลยกรรมและทันตกรรมจัดฟัน

 • DDS Chulalongkorn University, Thailand
 • Diploma of Thai Board in General Dentistry
 • Diploma of The International Congress of Oral Implantologists (ICOI)
 • Senior Master of FASTBRACES Provider
 • Diploma in Clinical Orthodontics, The City of London Dental School,University of Bolton
 • Fellow of International Orthodontic Society
 • ACSDD Certificate of Dental sleep medicine
 • Fellowship of the International College of Dentists Course Director of GAO Thailand
 • Senior Master of FASTBRACES
 • Invited Speaker in Fields of Dental, Implant/ Mini Dental Implant and Micro Implant Orthodontic Anchorage

ทพ.มนภาส ทวีปรังษีพร

ทันตกรรมศัลยกรรมและทันตกรรมจัดฟัน

 • MSc in Specialist Practise of Dental-Facial Orthodontics (University of Bolton)
 • Postgraduate Diploma in Clear Aligner Therapy (City of London Dental School, University of Bolton)
 • Fellow of the International Orthodontic Society (FIOS)
 • Fellowship of Advanced In Implantology from the German Society for Oral Implantology
 • Certificate Advance Implant course (Harvard University)
 • Certificate Digital Dentistry (University of Nevada Las Vegas)
 • Invited speaker for Neo-Biotech & Osstem in Dental Implant, Clear Aligner

ทพ.อัครินทร์ สันติวิฑูรวงศ์

ทันตกรรมรากเทียม/ศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)

ทพ.ชิษณุ เลิศถวิลจิร

ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม

 • ทันตเเพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาทันตกรรมเพื่อความสวยงามและรากเทียม
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ

ทพญ.อังคณา จิรจิตการุณ

ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน (ว.ท.) ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Align Technology

ทพญ.ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • New York University College of Dentistry Orthodontics

ทพญ.ศิรัณพร เกษรมาลา

ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาลัยวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยมหิดล New York University College of Dentistry Orthodontics

ทพญ.พรสิริน ชัยชโลทรกุล

ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาลัยวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทางทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น
 • Certificate ClearSmile Invisible Aligners Trainer,BFC Dental Clinic
 • Invisalign Training Course

ทพ.ธีรวุฒิ วงศ์ไกรเวท

ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมจัดฟันใส

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Certificate Käse Aligner, Invisible Aligners
 • Certificate ClearSmile Invisible Aligners Trainer,BFC Dental Clinic

ทพญ.ภัทรา ตั้งรวมทรัพย์

ทันตกรรมเด็กและทันตกรรมจัดฟัน

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.พรศริน โตวิศิษฐ์ชัย

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.วราภา เหรียญพิทักษ์กุล

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์

ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ทันตแพทยสภา

ทพญ.ภรณ์มณี เลิศศักดิ์ชัย

ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตเเพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ญาณินท์ เฉลิมสุรกาญจน์

ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาลัยวิทยาลัยมหิดล ปี 2540
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปี 2546

ทพญ.นารีรัตน์ ธโนปจัย

ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศตรมหาบัณฑิต (วิทยาเอนโดดอนต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ประวีณา กีรติมโนช์

ทันตกรรมศัลยกรรม

 • ทันตเเพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.กฤษณา สันตติพยุงกุล

ทันตกรรมศัลยกรรม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพ.กิติ ศิริวัฒน์

ทันตกรรมศัลยกรรม

 • ทันตเเพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทพ.วิศเวศ อักษรแก้ว

ทันตกรรมหัตถการ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

ทพญ.โชษิตา บรรณเกียรติกุล

ทันตกรรมหัตถการ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.มลฤดี ชยวัฒนางกูร

ทันตกรรมหัตถการ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาลัยวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และคลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาลัยวิทยาลัยมหิดล

ทพ.สุมิตร สุวรรณสุขุม

ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ทายิกา ศรุติชาติ

ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.วรรณวิมล เกิดผล

ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตเเพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.จรรยา สุระกำพลธร

ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาลัยวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.พิราภรณ์ วิเชียรโรจน์

ทันตกรรมปริทันต์

 • ทันตเเพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา ปริทันตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ศศิมา สุมนาวดี

ทันตกรรมปริทันต์

 • ทันตเเพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถาบันทันตกรรม (ประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยา)

ทพญ.มณณิชา โตวรรณเดชศิริ

ทันตกรรมปริทันต์

 • ทันตเเพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ณิชารีย์ ทวีเติมสกุล

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตเเพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.เพ็ญพิชชา พิทยาพิบูลพงศ์

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.ธนสาร มหาศรานนท์

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ชลกร เอกโรจนกุล

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตเเพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ศุภิสรา ฟูศิริ

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตเเพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.หัฐพล ธารพานิช

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตเเพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สตาฟ

อารดา วงษ์วิกย์กรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ธัญญารัตน์ สังข์ศิริ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

วิชชุตา จิตตรีรมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

พัชรนันท์ ธนวิทย์ศศิธร

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

ธนันท์รัฐ สำเริญรัมย์

เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

ประภาภรณ์ ดิษฐ์กระจัน

เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

วันวิสา ไม้สนธิ์

ผู้จัดการคลินิก (สาขาศรีนครินทร์)

กมลวรรณ คนเก่ง

ผู้จัดการคลินิก (สาขาบางนา) / ประชาสัมพันธ์

อานัสกาณฑ์ ปัญญานันท์กิตติ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ขนิษฐา ภู่ประสงค์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

อานนท์ ถึกแปลก

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

บุญญานี บุญศิริ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

มณีรัตน์ ขอดเตชะ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สุกัญญา บุญรินทร์

หัวหน้าผู้ช่วยทันตแพทย์

นิพาภรณ์ เวียงคำ

หัวหน้าผู้ช่วยทันตแพทย์

เอกรัตน์ มีศรี

รองหัวหน้าผู้ช่วยทันตแพทย์

จุฬารัตน์ รุ่งเทิน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ยุพาภรณ์ เคนซุ่ย

ผู้ช่วยทันตแพทย์

จันจิรา จำเริญใหญ่

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นิภาพร เขียวคำเลิศ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ลิวรรณ คำรัศมี

ผู้ช่วยทันตแพทย์

พิมพ์วิมล จันทวรรณ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

จักรพงศ์ บรรลือ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นวลจุฑา ทัดแก้ว

ผู้ช่วยทันตแพทย์

สุกานดา ตันอิ่ม

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ภัสสร วิถียุทธ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ยุวดี สวัสดิ์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ดุษณี จงเย็นกลาง

เจ้าหน้าที่คลังและซัพพลาย

สุชาวดี บุญพระบาง

เจ้าหน้าที่ซัพพลาย

วานีดา มะรือสะ

เจ้าหน้าที่ซัพพลาย

ณัฏฐา รุกขพันธ์

เจ้าหน้าที่การตลาด

ชยาทิตย์ ฉัตรเงิน

เจ้าหน้าที่แอดมิน / ประสานงานโครงการ KASE

ปิยธิดา พรมตัน

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจการต่างประเทศ

ปฐมาวดี เรืองสา

เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน

อานุภาพ อังศุวรพฤกษ์

ช่างถ่ายภาพ/ตัดต่อ

สุปัญญา จะนะบูรณ์

ช่างถ่ายภาพ/ตัดต่อ

มนัสพล กรแก้ว

นักออกแบบกราฟฟิก

ภานุพงศ์ สิทธิเป็ง

ครีเอทีฟ / แพลนเนอร์

ณรงค์ชัย พันธ์ผดุงกูล

พนักงานขับรถ

ช่อลดา พันธ์ไม้สี

แม่บ้าน (สาขาบางนา)

อันศิมา นิลพันธ์

แม่บ้าน (สาขาบางนา)

กรรณิการ์ เรือนเเก้ว

แม่บ้าน (สาขาศรีนครินทร์)

มุจลินท์ หุ่นทอง

แม่บ้าน (สาขาบางนา)