All-on-4

All on 4 เป็นศัพท์ที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรม เพื่อใช้เรียกเทคนิคการรักษาด้วยการใส่รากฟันเทียมลงไปในเหงือก 4 ตัว เพื่อยึดฟันปลอมให้ติดแน่นกับเหงือก โดยชื่อจะเปลี่ยนไป ตามจำนวนรากฟันเทียมที่ใช้ เช่น All on 4 มีรากฟันเทียม 4 ตัว, All on 5 มี 5 ตัว, และ All on 6 มี 6 ตัว

จุดประสงค์หลัก คือ เพื่อยึดฟันปลอมให้ติดกับเหงือกอย่างถาวร ไม่สามารถถอดออกเองได้ เปรียบเสมือนฟันจริงๆ ที่ติดอยู่ในปากตลอดเวลา โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำว่าควรจะใช้ 4,5, หรือ มากกว่า โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบหลายประการ เช่น มวลกระดูกเหงือกที่เหลืออยู่, น้ำหนักฟันปลอม, หรือ ความแน่นหนาที่ต้องการ เป็นต้น

ประโยชน์ของ All on 4 คือ ยึดฟันปลอมให้ติดแน่นกับปากตลอดเวลา จึงทำให้ฟันปลอม ไม่กระดก หรือ โยกไปมาได้เหมือนฟันปลอมทั่วๆไป ติดแน่นกว่าฟันปลอมถอดได้ใส่กาวติดฟันปลอม ไม่จำเป็นต้องถอดออกมาทำความสะอาดเหมือนฟันปลอมปกติ สามารถเเปลงฟันแบบปกติได้เลย เทคนิคนี้ยังสามารถประยุกค์ใช้กับสะพานฟันได้อีกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ฟันปลอม

OPENING HOURS

Open Daily
9:00 AM – 8:00 PM

นัดหมาย