นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการขอเงินคืนของ ศูนย์ทันตกรรมบ้านฟันสวย

ทาง ศูนย์ทันตกรรมบ้านฟันสวย ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น